Prijava nuspojava

Ako uzimate Takedin lijek i primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Nuspojave možete prijaviti tvrtki Takeda Pharmaceuticals Croatia, na adresu elektroničke pošte drugsafety-hr@takeda.com. Nuspojave također možete prijaviti prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Odsjek za farmakovigilanciju, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, Faks: + 385 (0)1 4884 110, Mrežna stranica: www.halmed.hr, e-mail: nuspojave@halmed.hr
 

Takeda Pharma